تقویم آموزشی نیمه دوم 1400

ردیف

دوره های آموزشی پیش رو

عنوان دوره آموزشی

مخاطبین دوره

مدت دوره (ساعت)

هزینه سرمایه گذاری (تومان)

دی

بهمن

اسفند

۱

مبانی و تشریح الزامات استاندارد ISO 17020

سایر

۱۶

۵۰۰۰۰۰

 

 

۲

بازرسی جرثقیل و لیفتراک پیشرفته

سایر

۱۶

۴۰۰۰۰۰

 

 

۳

مبانی و تشریح مدیریت یکپارچه IMS

کارشناسان استاندارد ،  کارشناسان کنترل کیفت و سایر

۱۶

۴۰۰۰۰۰

 

 

۴

تایید نوع خودرو (6924) با رویکرد جدید

سایر

۸

۳۵۰۰۰۰

 

 

۵

تایید نوع تراکتور (13259) با رویکرد جدید

سایر

۸

۳۵۰۰۰۰

 

 

۶

تایید نوع موتور (6924) با رویکرد جدید

سایر

۸

۳۵۰۰۰۰

 

 

۷

آدیت خودرو

سایر

۱۶

۴۰۰۰۰۰

 

 

۸

اصول و مبانی نظام اراستگی 5s

کارشناسان استاندارد ،  کارشناسان کنترل کیفت و سایر

۱۶

۴۰۰۰۰۰

 

 

۹

مبانی و تشریح الزامات استاندارد  ISO 16000

سایر

۱۶

۴۰۰۰۰۰

 

 

۱۰

اصول و فنون مذاکره

سایر

 

۱۶

۳۰۰۰۰۰

 

 

۱۱

تایید نوع و تطابق تولید آلایندگی گازی خودروهای تولید داخل

سایر

۱۶

۳۰۰۰۰۰

 

 

۱۲

آشنایی با روش های ارزیابی انطباق

کارشناسان استاندارد ،  کارشناسان کنترل کیفت و سایر

۱۶

۴۰۰۰۰۰

 

 

۱۳

مبانی و تشریح الزامات استاندارد  6303-20

سایر

۸

۳۰۰۰۰۰