دوره مدیریت و تکنیک های کیفیت

آشنایی با تغییرات در استانداردها  ISO 9001: 2015

مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001: 2015

ممیزی داخلی ISO 9001 : 2015

کنترل فرآیند آماری SPC

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Minitab

رویکرد حل مسئله با متدولوژی شش سیگما

هزینه های کیفیت COQ

سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)

تربیت کارشناس مدیریت ( تضمین کیفیت)

تربیت مدیر (تضمین کیفیت)

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

کنترل فرآیند آماری SPC

احتمالات و آمار کاربردی در مدیریت و مهندسی کیفیت

ممیزی محصول به روش SQFE

فرآیند تایید قطعات تولیدی PPAP

اصول مدیریت کیفیت جامع (TQM)

حلقه های کنترل کیفیت ( QCC)

هزینه های کیفیت (COQ)

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت و بهبود فرآیندها

آشنایی با هفت ابزار کنترل کیفیت

کنترل فرآیند آماری (SPC)

آشنایی با 5S

آشنایی با 6 سیگما

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

کاربرد اکسل در مدیریت و کنترل پروژه